Personuppgiftspolicy

Personuppgiftspolicy

Personuppgifter om personalen

Karlskoga Verktygsteknik AB har registrerade uppgifter på personalens namn, personnummer, adress, telefonnummer, kontonummer, anställningstid, mail adress samt uppgifter om anhöriga och dennes telefonnummer.

Karlskoga Verktygsteknik AB har personuppgifter lagrade i bolagets löneprogram i Briljant, telefonlistor till anhöriga i Viqma och Monitor, tjänstgöringsintyg och anställningsavtal i Viqma samt i PDF format lagrade på bolagets server under respektive mapp för anställd.

Dessa personuppgifter används inte för annan hantering än sitt ursprungs syfte – sköta löneutbetalningar, lagliga krav ifrån myndigheter samt administrativt i bolagets verksamhet.

Briljant lönesystem är uppdaterat med funktionen att personalens kan hämta sina lönebesked via Kivra. Personalen får då identifiera sig med sitt personliga Bankid. För närvarande skickar bolaget ut lönebeskeden via mail till personalen, avidentifierade.

Lönesystemet är utvecklat med en funktion för rensning av anställda som slutat.

Skydd

Bolaget försöker på bästa möjliga sätt värna om personalens integritet och säkerhet. Bolaget lagrar registrerade uppgifter på Briljants server i Norrköping. Bolaget har ett aktivt uppgraderat virusskydd (Windows - säkerhet). Bolaget håller alla pärmar som rör anställd personal i låsta skåp.

Bolaget lagrar inte uppgifterna längre än de lagliga krav som ställs, bokföringen 7 år + innevarande år, anställningsavtal 10 år från anställningen upphört eller så länge skattelagstiftningen förordar detta.

Utlämnande av personalens personuppgifter

Bolaget kommer att lämna ut dina personuppgifter till de myndigheter och intressenter (så som Fora,IF Metall, Collectum, Skatteverket) där vi har ett ingånget avtal eller där det ställs ett sådant lagligt krav.

Ändamålet med behandlingen

Personuppgifter kan komma att behandlas för följande ändamål

  • Rapportering till myndigheter
  • Uppgiftslämnande till gemensamma intressenter, t ex IF Metall, Collectum Fora.
  • Administrativt i bolagets löpande verksamhet, lönehantering och räkenskaper